ESTATUTS

El Col.legi de Farmacèutics de Tarragona té com a finalitats essencials:

1. Ordenar, en el marc de les lleis, i vigilar, l'exercici de la professió.

2. Col·laborar amb l'administració sanitària en la vigilància i el compliment de les disposicions vigents en cada moment.

3. Representar els interessos generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l'Administració.

4. Defensar els interessos professionals dels seus col·legiats.

5. Vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi als interessos dels ciutadans.

6. Vetllar pel millorament tècnic, professional, social, moral i econòmic dels farmacèutics, fomentant l'especialització professional.

7. Exercir les competències que per ordenar o regular l'exercici de la professió siguin atribuïdes per la llei o delegades per l'Administració.

8. Totes les altres funcions contemplades en els articles 39 i 40 de la Llei de Col·legis Professionals.

Resolució JUS/1316/2008, de 17 d'abril, per la qual s'inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona.

 

Estatuts COFT- DOGC 05.05.08 479.37 KB

Correcció d'errades DOGC 17.10.2008 271.53 KB
Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística i analítiques, així com tècniques.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. OK Més informació aquí