PROGRAMES DEL SOC

SOC/Convocatòries 2021

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) mitjançant diferents programes, promou projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves i grans majors de 45 anys, proporcionant-los entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

Els programes de l'any 2021 són els següents:

- Foment de la incorporació de persones grans majors de 45 anys al mercat laboral

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, convocatòria anticipada per a l'any 2021 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball, Resolució TSF/3458/2020, de 23 de desembre, amb la finalitat d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

 

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvencionarà contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya, d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre, i la convocatòria en qüestió.

 

La quantia a subvencionar vindrà determinada pel mòdul econòmic previst a la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, en  referència al Salari Mínim Interprofessional que s’estableixi per a l’any 2021. L’import del mòdul s’establirà mitjançant Resolució de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

La durada màxima subvencionable de cada contracte és de 12 mesos, tret que es tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser fins a 18 mesos.

 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 20 de gener de 2021 i restarà obert fins al 20 de novembre de 2021 inclòs, i el termini d’execució dels contractes es correspon a contractes subscrits entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2021.

 

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, http://web.gencat.cat/ca/tramits, concretament accedint a l’enllaç del Tràmit Foment de la Incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

 

Trobareu més informació al portal web del SOC,  a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Foment_contractacio_majors_45_anys-00004

Contacte

Bústia de contacte: incentiusmesgrans45.soc@gencat.cat

 

- Progama 30 plus

L'objectiu del Programa 30 Plus és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de 30 i més anys i proporcionar-los, entre d'altres recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball

Les entitats contractants han de ser seleccionades prèviament per les entitats promotores, associades o
vinculades previstes a la base 3.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, i han de subscriure
el conveni de col·laboració que preveu aquesta Ordre.

Les persones en situació d'atur de 30 anys i més. Es prioritza l'atenció dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció social següents:

  • Persones en situació de risc d'exclusió social.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Persones treballadores en situació d'atur més grans de 45 anys.
  • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
  • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

 

El termini de presentació de sol·licituds de la línia 2: entitats contractants convocatòria anticipada 2021 és del 21 de novembre de 2020 fins al 22 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Contacte

Bústia de contacte:  30plusempresa.soc@gencat.cat

 


Els informem que la nostra web utilitza cookies de tercers tècniques per recopilar informació estadística dels usuaris que accedeixen a la web.
Aceptar tot. OK Més informació aquí